Jos odottajan tekemä työ vaarantaa raskauden eikä mahdollisuutta muihin työtehtäviin ole, odottava äiti on oikeutettu erityisraskausvapaaseen ja -rahaan. Terveysriskejä voi sisältyä esimerkiksi lentoemännän, opettajan ja laborantin työhön.

Viimeksi päivitetty 12.10.2019

Useimmiten raskaus ei ole este työnteolle, mutta joskus tietyssä työssä jatkaminen aiheuttaa vaaraa odottavalle äidille tai sikiölle. Jos vaaratekijää ei voida poistaa, ensisijainen ratkaisu on odottavan äidin siirtäminen työnantajan toimesta muihin sopiviin tehtäviin raskauden ajaksi.


 


Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Silloin odottajalla on oikeus erityisraskausvapaaseen ja Kelan myöntämään erityisraskausrahaan. Sen tarkoitus on turvata odottajan toimeentulo ja korvata ansionmenetys tilanteessa, jossa hän joutuu jäämään pois työstään työtehtäviin tai -oloihin liittyvän terveysriskin vuoksi.

Mitkä työt aiheuttavat terveysriskin?

Odottavan äidin tai sikiön terveyttä uhkaavia tekijöitä ovat esimerkiksi tietyt kemialliset aineet, säteily ja jotkut tarttuvat taudit. Tällaisia ovat muun muassa orgaaniset liuottimet, solunsalpaajat, toksoplasmoosi, listerioosi ja parvorokko.

Sen sijaan tapaturmavaara, fyysinen kuormitus, hankalat työasennot, tärinä ja epäsäännölliset työajat eivät ole perusteita erityisraskausrahan saamiselle.

Esimerkkejä töistä, jotka voivat vaarantaa raskauden:

  • Kätilöt ja leikkaussalien henkilökunta: Anestesiakaasuille altistumiseen liittyy suurentenut keskenmenoriski. Riski riippuu altistumispitoisuuksista.
  • Laboratoriotyöntekijät, farmaseutit ja jätteiden käsittelijät: Monet solunsalpaajat ovat myrkyllisiä ja syöpävaarallisia aineita. Lisäksi tietyt lääkeaineet, kuten jotkut viruslääkkeet, voivat aiheuttaa haittaa sikiölle.
  • Maalarit, autokorjaamon henkilökunta, kemialliset pesijät: Monet orgaaniset liuottimet haihtuvat ilmaan ja voivat imeytyä työntekijän elimistöön ja läpäistä istukan. Voimakas liuottimille altistuminen lisää keskenmenoriskiä ja voi olla yhteydessä lapsen synnynnäisiin epämuodostumiin.
  • Hitsaajat, savustamoiden henkilökunta: Hiilimonoksidi- eli häkäaltistus voi johtaa lapsen epämuodostumiin ja hermostollisiin häiriöihin. Äidin häkämyrkytyksestä voi seurata lapsen aivovaurio tai sikiökuolema.
  • Röntgenhoitajat, lentokoneen henkilökunta: Röntgensäteily läpäisee kudokset ja istukan. Raskaudenaikainen säteilyaltistus voi lisätä lapsen syöpäriskiä.
  • Eläinlääkärit ja eläinten hoitajat: Suurten tuotantoeläinten parissa työskenteleminen voi lisätä riskiä toksoplasmoosiin, joka voi johtaa keskenmenoon tai kohtukuolemaan tai aiheuttaa lapsen yleisinfektion sekä neurologisia kehitysviivästymiä. Eläinten parissa työskentely voi altistaa myös listerioosille, joka on vaarallinen sikiölle ja vastasyntyneelle.
  • Opettajat ja lastenhoitajat: Päiväkodeissa ja kouluissa esiintyy parvorokkoepidemioita. Virus voi aiheuttaa sikiölle jopa kuolemaan johtavan anemian. Jos odottajalla on veressään vasta-aineita jo aiemmin saadusta tartunnasta, hän voi jatkaa tehtävässään epidemiasta huolimatta.

Tupakointikielto romahdutti erityisraskausrahaa saavien määrän

Ennen vuotta 2007 myös tupakansavu oli yleinen raskaudelle haittaa aiheuttava tekijä. Ravintolatyöntekijöiden altistuminen tupakansavulle näkyy erityisraskaussrahan maksutilastoissa: vuonna 2006 erityisraskausrahaa maksettiin 736:lle odottajalle, kun pari vuotta myöhemmin sitä sai enää 348 odottajaa.

”Vuonna 2007 tupakointi ravintoloissa kiellettiin käytännössä kokonaan. Sen jälkeen saajamäärät pienenivät, kun ravintolatyöntekijät eivät enää altistuneet tupakansavulle”, sanoo Kelan analytiikkayksikön suunnittelija Siru Keskinen.

Viime vuonna erityisraskausrahaa maksettiin enää 199 odottajalle. Heille saivat etuutta vuoden aikana keskimäärin 82 arkipäivältä.

Näin haet erityisraskausrahaa

Sinun on haettava erityisraskaussrahaa neljän kuukauden sisällä siitä päivästä, jolloin jäät pois töistä. Voit hakea sitä joko verkossa Kelan asiointipalvelussa tai paperihakemuksella. Liitä hakemukseen lääkärin tai terveyskeskuksen selvitys raskaudesta, työterveyslääkärin lausunto työssä olevista vaaratekijöistä sekä työnantajan ilmoitus työolosuhteista ja työstä poissaolosta.

Terveysriskejä sisältävien työolosuhteiden ohella erityisraskausrahan saamisen edellytyksenä on, että olet työkykyinen ja sinulla on voimassa oleva työsuhde. Myös yrittäjä on oikeutettu erityisraskausvapaaseen. Lisäksi sinun on pitänyt kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin vähintään 180 päivää juuri ennen lapsesi laskettua aikaa. Vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaika toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Israelissa.

Saat erityisraskausrahaa saman verran kuin tavallista raskausrahaa. erityisraskausrahaa maksetaan siihen asti, että raskausrahakautesi alkaa, eikä se vähennä varsinaista äitiysrahaasi. Jos työsuhteesi päättyy tai työolot tehdään sinulle turvallisiksi, erityisraskausrahan maksaminen loppuu. Sitä saadessasi et voi myöskään työskennellä toiselle työnantajalle.

Lähteet: Kela, Potilaan Lääkärilehti

Mitä mieltä olet artikkelista?